본문 바로가기
동북이 교류 협력의 중심, 동북아시아지역자치단체연합

Тойм

Биеийн тамирын хороо

Зохицуулагч орон нутаг

  • Саха(Якут)-гын БНУ

Хороог байгуулах болсон үндэслэл, зорилго

  • Гишүүн орон нутаг хооронд спортын харилцаагаар дамжуулан Зүүн хойд Азийн энхтайван ба хамтын ажиллагаа, нөхөрлөлийг бий болгох

Хэрэгжүүлэх хөтөлбөр

  • Үндэсний спортыг хадгалж хамгаалах арга замын талаар хэлэлцэх
  • Залуучуудын спортын тэмцээн зохион байгуулах
  • Үндэсний спортыг сурталчлах